Video

Đức TGM Ngoại trưởng Tòa Thánh chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa Hà Nội