Ơn Chúa

Ơn Chúa: Là ân huệ Ðức Chúa Trời ban vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu cho ta đuợc rỗi linh hồn.

Có 2 thứ ơn Chúa:

Ơn Thánh Sủng: là sự sống của Chúa thông ban cho ta, làm cho ta nên giống Chúa Kitô và đáng được hưởng gia nghiệp với người trên trời.

Ta được ơn này khi ta rửa tội.

Ta mất ơn Thánh Sủng khi ta phạm tội trọng.

Ơn Hiện Sủng: Ơn ban cho ta được một trí khôn sáng suốt và một ý chí mạnh mẽ để ta làm điều lành tránh điều dữ.

Ta được ơn Hiện Sủng hằng ngày.

Các hoa quả của ơn Thánh Sủng là:

Giúp ta sống thánh thiện và làm vui lòng Chúa.

Cho ta được trở thành con cái Thiên Chúa.

Làm cho tâm hồn ta trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Cho ta được thừa hưởng nước thiên đàng.

Chúng ta có thể từ chối ơn Thánh của Chúa vì Chúa để cho ta sự tự do lựa chọn, và Ngài không bắt buộc chúng ta phải giữ.

Những điều chính yếu để giữ ơn Thánh là Cầu Nguyện và chịu các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Mình Thánh Chúa.