Ðức Chúa Thánh Thần

Ðức Chúa Thánh Thần là ai? Ðức Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa.

Ðức Chúa Thánh Thần còn được gọi bằng danh xưng nào khác nữa không? Ðức Chúa Thánh Thần cũng gọi là Thiên Chúa, Ân Huệ Thiên Chúa, Thần Linh Sự Thật, Ðấng Ban Sự Sống, và Ðấng Bầu Chữa.

Ðức Chúa Thánh Thần làm gì cho ta? Biến đổi chúng ta qua ơn thánh, các nhân đức, các huệ và ơn hiện sủng của Ngài. Ngài giúp ta nhận biết Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Chuộc ta, và Ðức Chúa Cha ở trên trời. Ngài giúp ta cầu nguyện và rao giảng Phúc Âm.

Ðức Chúa Thánh Thần làm gì cho Giáo Hội? Ðức Chúa Thánh Thần nối kết dân Chúa là Giáo Hội trong đức tin và tình yêu. Ngài hướng dẫn các vị giảng dạy chính thức của Giáo Hội như Ðức Thánh Cha và các Ðức Giám Mục liên kết với Ðức Thánh Cha – để các vị khỏi sai lầm. Ngài ban cho ta ơn thánh mà Chúa Giêsu đã sắm cho ta do việc Ngài chịu chết trên thánh giá.

Ðức Chúa Thánh Thần đã tỏ mình cho các môn đệ Chúa Giêsu lần đầu tiên khi nào? Mặc dù Ðức Chúa Thánh Thần vẫn sống động trong thế gian trước khi Chúa Giêsu sống lại, nhưng chúng ta biết rằng ngày Lễ Ðức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là ngày đầu tiên Ðức Chúa Thánh Thần tỏ mình cho các môn đệ Chúa Giêsu. Ngài ban cho các Tông Ðồ lòng can đảm, sự hiểu biết sâu xa hơn về lời giảng dạy của Chúa Giêsu và tinh thần hy sinh. Ngài ban cho họ ơn thánh và nối kết họ với nhau chặt chẽ hơn.

Ân huệ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho ta là gì? Ân huệ đặc biệt Chúa Thánh Thần ban cho ta là ơn thánh, ơn mà Chúa Giêsu đã sắm sắn do việc Chúa chịu chết trên thánh giá. Chúa Giêsu đã chết và sống lại, không những để đền những tội đã xúc phạm đến Chúa, mà còn cho ta được phúc thiên đầng nhờ ơn thánh.

Nhân đức là gì?

Nhân đức là sức mạnh hay thói quen làm việc lành.

Các nhân đức chính Chúa ban gồm các nhân đức đối thần và các nhân đức luân lý. Mặc dù sức mạnh này là ơn nhưng không của Chúa, nhưng chúng ta phải biết dùng để trở nên những thói quen làm việc lành như ý Chúa muốn.

Nhân đức đối thần là gì?

Nhân đức đối thần là thói quen Chúa ban để làm điều lành và qui hướng về Chúa, như: đức tin, đức cậy, và đức mến.

Nhân đức đối thần có nghĩa là qui hướng về Chúa.

Ðức tin là gì? Ðức tin là nhân đức giúp ta tin Chúa và mọi điều Chúa dạy.

Ðức cậy là gì? Ðức cậy là nhân đức giúp ta trông cậy rằng Thiên Chúa là Ðấng toàn năng và trung tín sẽ đưa ta về thiên đàng nếu ta sống như Chúa muốn.

Ðức mến là gì? Ðức mến là nhân đức giúp ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương mọi người vì Chúa.

Những việc làm của đức tin, đức cậy và đức mến là gì? Những việc làm của đức tin, đức cậy, và đức mến là những lời cầu nguyện nói lên lòng tin, lòng cậy, và lòng mến đối với Chúa.

Nhân đức luân lý là những nhân đức nào? Các nhân đức luân lý là: khôn ngoan, công bình, can đảm, và tiết độ.

Nhân đức khôn ngoan: là nhân đức giúp ta biết đặt thiên đàng trên hết mọi sự, biết suy nghĩ cẩn thận trước khi làm, biết chọn lựa khôn ngoan, và thi hành mọi việc tốt đep.

Nhân đức công bình: là nhân đức giúp ta sống công bình với mọi người, nhất là đối với Thiên Chúa.

Nhân đức can cảm: là nhân đức giúp ta làm điều tốt và đúng dù gặp khó khăn.

Nhân đức tiết độ: là nhân đức giúp ta tự kiềm chế những đòi hỏi của bản tính tự nhiên.

Những mối Phúc Thật là gì? Những mối Phúc Thật là những việc làm hoàn hảo mà Chúa Thánh Thần giúp ta thực hiện. Mối Phúc Thật có nghĩa là hạnh phúc. Những ai thực hành mối Phúc Thật được tiền hưởng thiên đàng.

(Theo www.conggiao.org)