Bí Tích Xức Dầu Thánh (Sacrament of Anointing Sick)

Bí tích Xức Dầu Thánh là gì? Là bí tích do Chúa Giêsu đã lập để ban ơn nâng đờ sức mạnh phần hồn xác cho những người đang yếu liệt nặng vì lý do bệnh tật, thương tích hay tuổi già.

Ai có thể ban bí tích Xức Dầu Thánh? Linh Mục và Ðức Giám Mục.

Mô thể của bí tích Xức Dầu Thánh là gì? Lời đọc trong bí tích Xức Dầu Thánh có nghĩa là chúng ta xin Chúa ban sức mạnh, chữa lành và ban ơn thánh của Ngài.

Chất thể của bí tích Xức Dầu Thánh là gì? Dầu thánh tượng trưng cho sự chữa lành phần hồn và phần xác. Xức dầu trên trán và tay bệnh nhân và đặt tay trên bệnh nhân.

Ai có thể nhận bí tích Xức Dầu Thánh? Bất cứ ai đã được rửa tội, đang yếu liệt nặng hoặc vì bệnh tật, thương tích hay Tuổi già.

Chúa ban ơn gì cho người lãnh bí tích này? – Ban sực mạnh cho linh hồn bệnh nhân bằng ơn thánh để chống các cám dỗ. – Ban ơn nâng đỡ để chịu đựng đau đớn và ban ơn can đảm và an ủi trong giờ chết. – Tha tội nhẹ. – Tha cả tội trọng nếu bệnh nhân ước ao xưng tội nhưng không thể được. – Phục hồi sức mạnh phần xác nếu điều đó có ích cho phần rỗi của bệnh nhân.

Những bí tích sau hết là gì? Bí tích Giải Tội, Xức Dầu Thánh và Mình Thánh Chúa.

Trong bí tich Xức Dầu Thánh chúng ta được thông phần vào sự đau khổ với Chúa Kitô.

(Theo Conggiao.org)