Bí Tích Truyền Chức Thánh (Sacrament of Holy Order)

Bí tích Truyền Chức Thánh là gì? Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban quyền Linh Mục cho những người chọn đặc biệt, ban ơn thánh để ăn ở xứng đáng, chu toàn chức vụ cứu rỗi loài người.

Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh khi nào? Trong bữa tiệc ly.

Trong bí tích Truyền Chức Thánh, Chúa Giêsu trao quyền gì cho các Linh Mục? – Rao giảng Lời Chúa và chúc lành. – Dâng Thánh Lễ. – Ban các bí tích. – Cai trị và phục vụ dân Chúa.

Tại sao Linh Mục không được lập dia đình? – Noi gương Chúa Giêsu. – Linh Mục của tất cả gia đình, không bị ràng buộc bởi ai, cứu vớt mọi linh hồn, phục vụ mọi người.

Bổn phận của người tín hữu đối với Linh Mục như thế nào? – Cầu nguyện cho các Linh Mục. – Tôn trọng, vâng lời các điều hợp với luật Chúa và Hội Thánh vì Ngài thay mặt Chúa. – Cộng tác, đóng góp tinh thần và vật chất để xây dựng Nước Chúa.

Có mấy nghi lễ truyền chức? Chức Phó Tế, chức linh Mục, và chức Giám Mục.

Ai ban bí tích Truyền Chức Thánh? Ðức Giám Mục.

Ai được lãnh bí tích Truyền Chức Thánh? Là người nam, độc thân, Công Giáo tốt, đã chuẩn bị bằng học hỏi, tự do, có ý muốn lãng nhận và được Ðức Giám Mục chấp thuận.

Dấu bí tích Truyền Chức Thánh là gì? – Gồm việc đặt tay và lời cầu nguyện đặc biệt. – Ðức Giám Mục đặt tay trên đầu người được lãnh chức – nói lên việc ban Chúa Thánh Thần cùng với quyền năng và ơn thánh của Người.

Công việc của Phó Tế là gì? Các phó tế phục vụ dân bằng sự rửa tội, tuyên đọc và rao giảng Lời Chúa, cho rước lễ, làm phép cho các đôi tân hôn trong bí tích Hôn Phối.

Có máy loại Phó Tế? Có hai loại phó tế. Những phó tế đang chuẩn bị lên chức linh mục. Họ chỉ là phó tế tạm thời. Ngoài ra còn có những phó tế vĩnh viễn. Họ là những người độc thân hoặc có gia đình, và là những phó tế suốt đời.

(Theo www.conggiao.org)