Bí Tích Mình Thánh Chúa (Sacrament of Holy Eucharist)

Thánh Thể là gì? Là của lễ hy sinh. Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta, làm cho ta nên giống Chúa và kết hợp chúng ta trong tình yêu Chúa.

Tại sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thánh Thể? Vì Chúa muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để an ủi, ban sức mạnh và làm cho chúng ta nên thánh.

Thánh Thể khác với các bí tích khác ở chỗ nào? Bí tích này khác là dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu thực sự hiện diện đầy đủ là Thiên Chúa và là con người, còn các bí tích khác Chúa Giêsu chỉ hiện diện bằng quyền năng và ân sủng.

Chất thể của bí tích Thánh Thể là gì? Là rượu, bánh và nước.

Mô thể của bí tích Thánh Thể là gì? Là lời truyền phép: “Này la Mình Ta sẽ bị nộp vì các con.. Này là chén Máu Ta, máu sẽ đổ ra vì các con..”

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào? Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trước khi người chịu chết.

Chúa Giêsu lập bí tích này thế nào? Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Hãy cầm lấy mà ăn, này la Minh Ta.., hãy cầm lấy mà uống, này la Máu Ta…”

Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô? Trong Thánh Lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép: “Này là Mình Ta, Này là Máu Ta.”

Khi linh mục đọc lời truyền phép thì bản thể hay chất thể của tấm bánh trở nên Mình Thánh Chúa. Tại Sao? Bản thể: Vì chất thể của tấm bánh là tròn, trắng mùi vị nên không thay đổi.

Hy lễ Chúa Giêsu hiến dâng trong Bữa Tiệc Ly là Hy lễ nào? Chúa Giêsu dâng chính Mình Người làm Hy Lễ bằng cách biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Người.

Ðiều gì xảy ra khi Chúa Giêsu phán: “Này là Mình Ta”, “Này là Máu Ta”? Khi phán thì bánh và rượu liền trở nên Mình và Máu Người, chỉ còn vẻ bên ngoài là bánh và rượu thôi.

Chúa Giêsu đã làm gì cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly? Chúa Giêsu cho các tông đồ làm Linh Mục và truyền cho các ông phải dâng Hy Lễ và truyền chức Linh Mục lại cho người khác.

Tại sao thánh lễ lại là hy tế Thánh Giá? Thánh lễ là hy tế Thánh Giá bởi chính Chúa Giêsu vừa là Linh Mục vừa là Của Lễ.

(Theo conggiao.org)